• Rock Lake Christian Assembly (map)
  • 7389 Vestaburg Road
  • Vestaburg, MI, 48891
  • United States